Erkenning RB-kantoor voor Administratie en Adviesburo Bouwer BV

Per 8 augustus 2017 is Administratie en Adviesburo Bouwer BV officieel erkend als RB-kantoor. Een erkenning van de kwaliteit van ons kantoor waar we trots op zijn!

Administratie en Adviesburo Bouwer BV behoorde bij de eerste 360 kantoren, die door het Register Belastingadviseurs zijn erkend als RB-Kantoor. Dit houdt onder andere in dat de fiscale medewerkers voldoen aan de eisen die het Register Belastingadviseurs aan hen stelt op het gebied van kwaliteit, opleiding en advisering.

Register Belastingadviseurs
Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden een van de twee toonaangevende beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Het RB behartigt de belangen van haar leden en belastingplichtigen richting overheid en politiek, verschaft vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening aan de geregistreerde belastingadviseurs, verzorgt PE-cursussen om de kwaliteit en kennis op peil te houden.

Een register belastingadviseur is een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis, ervaring en gevoel voor ondernemerschap.
Administratie en Adviesburo Bouwer BV heeft een erkenning als RB-kantoor. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de fiscale afdeling in handen is van een register belastingadviseur.

Mocht u vragen hebben over bovenstaand onderwerp, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777
info@gbouwerbv.nl


Wilt u meer weten over de diensten die wij leveren?

Vul hier uw gegevens in.

Naam*

Uw e-mail*

Uw bericht

(* verplichte velden)

Intrekking inactieve BTW-nummers

De Belastingdienst heeft een actie voor de BTW op touw gezet voor het terugbrengen van inactieve ondernemingen met een BTW nummer. Medio september stuurt de Belastingdienst een brief aan ondernemers, die minimaal 1 jaar geen btw aan de Belastingdienst hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht.

Actieve onderneming?
Als u deze brief ontvangt, dan verzoekt de belastingdienst u aan te geven of er nog wel sprake is van een onderneming voor BTW doeleinden. Indien u gebruik maakt van een regeling, zoals de landbouwregeling, een ontheffing van administratieve verplichtingen of een andere vrijstelling, dan wordt u verzocht dit aan te geven aan de belastingdienst. U kunt dit kenbaar maken door een brief te sturen aan een speciale afdeling van de belastdienst: Belastingdienst\Nihilaangiften te Heerlen.

Intrekking BTW nummer
Als u de brief niet beantwoord, zal het BTW nummer worden ingetrokken. Houdt u er rekening mee dat u zonder btw-nummer geen gebruik kunt maken van bepaalde regelingen, zoals de verleggingsregeling voor de invoer van goederen en de ondernemersregeling voor bpm op bestelauto’s.

Onderneming gestaakt?
Als u (tijdelijk) bent gestopt met uw onderneming, dan hoeft u niet te reageren op deze brief. De belastingdienst zal dan het BTW nummer intrekken en u daarvan een bevestiging sturen. Let er wel op dat u altijd verplicht bent om alle uitgereikte/klaargezette BTW aangiften in te sturen aan de fiscus.

Mocht u vragen hebben over bovenstaand onderwerp, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777
info@gbouwerbv.nl


Wilt u meer weten over de diensten die wij leveren?

Vul hier uw gegevens in.

Naam*

Uw e-mail*

Uw bericht

(* verplichte velden)

Wijziging Arbowet – juli 2017

Per 1 juli 2017 worden een aantal wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) doorgevoerd. Een aantal wijziging zullen hieronder kort de revue passeren:

  1. een werknemer mag een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts, indien de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts.
  2. de werknemer op initiatief van de werknemer inschakelen.
  3. een contract met een bedrijfsarts wordt o.a. weer verplicht per 1 juli 2017
  4. de rol van de ondernemingsraad met betrekking tot de preventiemedewerker uitgebreid

Lees verder

Termijn deponeren jaarrekening bij KVK

Op 1 november 2015 is de nieuwe uitvoeringswet richtlijn jaarrekening ingegaan. Een van de opgenomen wijzigingen is dat de deponeringstermijnen voor de publicatie van de jaarrekening worden verkort. Met ingang van 2017 wordt de termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2016 met een maand verkort. Lees verder

Wet DBA: Handhaving uitgesteld tot 1 juli 2018

De handhaving van de Wet DBA is uitgesteld (zie rijksoverheid.nl). In een eerder stadium werd de handhaving van de per 1 mei 2016 in werking gestelde wet uitgesteld tot 1 januari 2018. Mocht de belastingdienst achteraf constateren dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan worden tot 1 juli 2018 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd, tenzij sprake is van kwaadwillendheid.

 Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie
Sinds de invoering van de Wet DBA is wel duidelijk geworden dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Met het oog op het ambtelijk onderzoek naar de mogelijke herijking van de arbeidswetgeving werd de handhaving al uitgesteld tot 1 januari 2018. In het onderzoeksrapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’, worden tien varianten voor de Wet DBA voorgelegd. Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. Vervolgens moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig daarop aan te passen. De staatssecretaris van Financiën vindt 1 januari 2018 te kort dag.

Hoge Raad: fiscus mag kentekenfoto’s niet gebruiken

De Belastingdienst gebruikt ANPR (‘automatic number plate recognition’) technieken in om te toetsen of sprake is van een jaarlijks privégebruik van een auto van de zaak van 500 km of minder. Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad in een drietal zaken geoordeeld dat de met behulp van ANPR-camera’s verzamelde gegevens niet mogen worden gebruikt. Dit is ongeacht of deze afkomstig zijn van de Belastingdienst zelf of van de KLPD. De Hoge raad is van mening dat de via ANPR verzamelde informatie een inbreuk maakt op het in artikel 8 EVRM genoemde ‘beschermd privéleven’. Noch de algemene taakomschrijving van de Belastingdienst, noch enige (andere) wettelijke bepaling biedt een toereikende grondslag voor een inbreuk.

AG Niessen had eerder reeds geconcludeerd dat het systematisch en permanent vastleggen van de waarnemingen door de Belastingdienst leidt tot een inbreuk op de privacy van betrokkenen. In een andere zaak werd gebruik gemaakt van foto’s van de KLPD. Dat vond de AG wel een toegestane inbreuk en de wettelijke basis daarvoor was volgens de AG artikel 55 AWR. De Hoge Raad heeft nu beslist dat beide methoden onwettig zijn.

Wat betekent het arrest voor u?
De Belastingdienst verliest door het arrest van de Hoge Raad een duidelijke troefkaart. Correcties die zijn gebaseerd op de via ANPR gemaakte kentekenfoto’s, kunnen immers niet door de belastingdienst worden gebruikt.

Wilt u meer weten over deze ontwikkelingen en wat wij daarin voor u kunnen betekenen, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777
info@gbouwerbv.nl


Wilt u meer weten over de diensten die wij leveren?

Vul hier uw gegevens in.

Naam*

Uw e-mail*

Uw bericht

(* verplichte velden)

Schenkvrijstelling eigen woning verruimd – 2017

Vanaf 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning structureel verruimd. De tijdelijke verruiming gold reeds voor de jaren 2013 en 2014, maar werd vanwege het financiële op de schatkist niet gehandhaafd. De wetgever heeft mogelijkheden gevonden om de schenkingsvrijstelling vanaf 2017 structureel te verruimen. Vanaf 2017 kunnen ook derden, die voldoen aan de leeftijdseis, een ruimere schenkingsvrijstelling toepassen.  Lees verder

uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes komt met een wetsvoorstel om DGA’s in staat te stellen hun Pensioen in Eigen Beheer middels een fiscaal wellicht aantrekkelijke regeling af te laten kopen. Wiebes wil de pensioen in eigen beheer regelingen in de komende drie jaar op vrijwillige basis afschaffen.

Lees verder

Handreiking DBA Belastingdienst gepubliceerd

Met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) vervalt vanaf 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel een voorbeeldovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over hun arbeidsrelatie en zo te weten dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Lees verder